Chinese Cityscapes, 2003-2009

Shanghai 2009

Shanghai 2003  

Shanghai 2003

Nanjing 2009

Shanghai 2009